ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Alle verkopen worden beschouwd gesloten te zijn volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden en clausules hieronder vermeld, tenzij schriftelijk anders bepaald.

 

De goederen welke zelfs kosteloos worden verzonden, zijn voor risico van de geadresseerde.

 

Teruggaven en klachten moeten na ontvangst onmiddellijk aangegeven worden om geldig te zijn.

 

Wij wijzen alle verkoopsvoorwaarden af die op de documenten van de klant vermeld zijn.

Alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

 

In het geval dat onze verantwoordelijkheid kan weerhouden worden, zal deze beperkt worden tot het vervangen of het crediteren van de defecte goederen aan zijn tegenwaarde op het moment van de verkoop.

Onze verantwoordelijkheid is strikt en volledig uitgesloten voor alle schade toegebracht door geleverde of verkochte koopwaar aan personen, goederen, roerende of onroerende goederen.

 

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is de koper verwijlintresten verschuldigd van 3% per maand, vanaf factuurdatum tot de dag van de volledige betaling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 140 euro per factuur.

 

De goederen blijven onze eigendom zolang zij niet betaald zijn.

 

Onze prijzen en modellen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht.

Het verzenden van tarieven en catalogussen is ter informatie en brengt geenszins onze verbintenis met zich mede.

 

Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel